titan 2015

 

W maju 2011 roku w Centrum zainstalowano analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy najnowszej generacji (S)TEM FEI Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI, jeden z najbardziej nowoczesnych transmisyjnych mikroskopów elektronowych w świecie. 
Wniosek p.t. "Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nanostruktury materiałów" zgłoszono na I konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został rekomendowany do dofinansowania w kwietniu 2009 roku (beneficjent: prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz z zespołem). Umowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Akademią Górniczo-Hutniczą została podpisana 11.05.2009 (przetarg na zakup mikroskopu ogłoszono 10.07.2009, a jego rozstrzygnięcie nastąpilo 11.09.2009). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Tab inf POIG
 

Titan 1folia

Analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy najnowszej generacji z unikalnym oprzyrządowaniem pozwala na praktyczne zastosowanie i naukowe rozwijanie trzech niedostępnych dotychczas w Polsce metod badawczych:
• skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM-HAADF z rozdzielczością poniżej 0,1 nm możliwą do uzyskania dzięki zastosowaniu korektora aberracji sferycznej soczewek kondensorowych,
• mikroanalizy składu chemicznego EDS z rozdzielczością atomową z wykorzystaniem systemu ChemiSTEM,
• tomografii elektronowej.
 
 Najnowocześniejsze techniki analitycznej mikroskopii elektronowej i tomografii elektronowej umożliwiają prowadzenie badań mikrostruktury i składu chemicznego materiałów w skali atomowej.
 
Titan ulotka
 
 

 

Mikroskop zakupiono w ramach projektu „Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nanostruktury materiałów", (kierownik merytoryczny: Prof. A. Czyrska-Filemonowicz) projekt nr POIG.02.01.00-12-016/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

 

<--wstecz