Regulamin Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

(IC-EM)

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1

 

 1. Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (ang.International Centre of Electron Microscopy for Materials Science), nazywane dalejIC-EM, jest jednostką pozawydziałową działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 Statutu AGH we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 2. Siedzibą IC-EM jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 30.
 3. Jednostką wiodącą Centrum jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, zaś wiodącym partnerem zagranicznym jest Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ).  
 4. Celem IC-EM jest integracja i promocja zadań Uczelni i FZJ w zakresie charakteryzowania materiałów metodami mikroskopii elektronowej na arenie międzynarodowej.
 5. IC-EM podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej jednostki.
 6. Bieżącą działalnością IC-EM kieruje Kierownik IC-EM  we współpracy z zastępcą kierownika IC-EM d/s administracyjnych.
 7. Organem doradczym IC-EM jest Komitet Doradczy Centrum.

 

   

Zadania IC-EM

 

§ 2 

 

Centrum ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH. Wykonywanie zadań prowadzone jest przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH i inne jednostki Uczelni, w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe i lokalowe. 

 

§ 3  

 

Zasadniczymi zadaniami IC-EM są:

 

 1. Rozwój poziomu naukowego i zaplecza naukowo-badawczego mikroskopii elektronowej w AGH.
 2. Ukierunkowanie realizowanych prac badawczych z dziedziny inżynierii |materiałowej na wykorzystanie nowoczesnych metod  mikroskopii elektronowej do badań mikro- i nanostruktury.
 3. Prezentowanie w kraju i zagranicą osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie mikroskopii elektronowej.  
 4. Propagowanie nowych metod badawczych i kierunków rozwoju mikroskopii elektronowej.  
 5. Organizowanie regularnych seminariów poświęconych nowoczesnej mikroskopii elektronowej w AGH i Forschungszentrum Jülich.    

 

 

§ 4

     

Swoje zadania IC-EM realizuje w szczególności poprzez:

 

 1. Prowadzenie unikalnych projektów badawczych z zakresu analizy mikro- i nanostruktury materiałów we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi.  
 2. Realizację innowacyjnych prac rozwojowych dla przedsiębiorstw.  
 3. Zinwentaryzowanie potencjału AGH w dziedzinie mikroskopii elektronowej.  
 4. Wskazywanie priorytetowych zagadnień z zakresu mikroskopii elektronowej dla inżynierii materiałowej.  
 5. Stymulowanie tworzenia mocnych kadrowo międzynarodowych zespołów do realizacji określonych projektów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej.  
 6. Nawiązywanie współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze mikroskopii elektronowej.  
 7. Wskazywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych.  
 8. Promocję działań i osiągnięć AGH z zakresu mikroskopii elektronowej.  
 9. Współpracę z Polskim Towarzystwem Mikroskopii.  
 10. Współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi zajmującymi się mikroskopią elektronową dla inżynierii materiałowej.
 11. Współpracę z przemysłem z branży: energetycznej, hutniczej, lotniczej, maszynowej, motoryzacyjnej, chemicznej, elektronicznej, oraz produkcji biomateriałów i urządzeń medycznych.
 12. Inspirowanie i tworzenie publikacji związanych z mikroskopią elektronową.
 13. Organizowanie cyklicznego Seminarium Mikroskopii Elektronowej AGH.
 14. Organizowanie międzynarodowych konferencji dla młodych naukowców pod nazwą Szkół Mikroskopii Elektronowej im. Profesora Stanisława Gorczycy w AGH.  

 

Komitet Doradczy Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej    

   

§ 5

 

 1. Komitet Doradczy Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej jest organem kolegialnym wspomagającym działania Centrum.
 2. Zadaniem Komitetu Doradczego  jest nadzór nad działalnością merytoryczną IC-EM oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności: 

 a.  udział w tworzeniu rocznego planu działalności merytorycznej IC-EM i nadzór nad jego realizacją,

 b.  opiniowanie kandydata na Kierownika IC-EM,

 c.  opiniowanie sprawozdania z działalności IC-EM

   

§ 6

   

 1. Członków Komitetu Doradczego  w liczbie 5 - 10 powołuje Prorektor ds. Nauki. Skład Komitetu Doradczego  określa Schemat Zarządzania Centrum zapisany w Postanowieniach Ogólnych.
 2. Kadencja członkostwa w Komitecie Doradczym  Centrum trwa 4 lata.
 3. Przewodniczącego Komitetu Doradczego Centrum powołuje Rektor AGH.
 4. Komitet Doradczy Centrum spośród swego grona wybiera dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 5. Komitet Doradczy zbiera się co najmniej raz na pół roku.
 6. Komitet Doradczy może powoływać ekspertów, którzy wchodzą w skład Komitetu z głosem doradczym.
 7. Komitet Doradczy Centrum działa w oparciu o uchwalony przez siebie wewnętrzny regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Rektora.     

  

Działalność organizacyjna i finanse IC-EM

  

§ 7

 

 1. IC-EM prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej problematyki mikroskopii elektronowej w następujących obszarach: 

 a.  działalność naukowo-badawczą, w szczególności w zakresie pozyskiwania i realizacji grantów badawczych, opracowań naukowych, ekspertyz i opinii itp., 

 b.  wspomaga działalność dydaktyczną  zainteresowanych Wydziałów w zakresie mikroskopii elektronowej,  

 c.  świadczenie usług zewnętrznych w zakresie ekspertyz, analiz, instruktaży, itp., 

 d.  działalność organizacyjną, w szczególności w zakresie organizacji konferencji, szkół, warsztatów, szkoleń itp. 

 1. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w ust. 1, IC-EM pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej i inspirującej działania.
 2. Przed rozpoczęciem konkretnych przedsięwzięć z inicjatywy IC-EM winno nastąpić uzgodnienie przez wykonawców zasad podziału ciężarów i pożytków z danego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem narzutów na koszty ogólnouczelniane i zapisów ust. 5.  
 3. IC-EM za swoją działalność w zakresie opisanym w ust. 1-4 pobiera opłaty tytułem zwrotu kosztów użytkowania aparatury, zgodnie z zasadami obowiązujacymi w AGH.
 4. IC-EM wystawia Wydziałowi lub innej jednostce Uczelni notę wewnętrzną na kwotę odpowiadająca wysokości uzgodnionego wynagrodzenia. Nota wewnetrzna księgowana jest w koszty bezpośrednie danego przedsięwzięcia jako koszt świadczenia wzajemnego i przychodów IC-EM z tytułu działań określonych w ust.1. Do noty należy załaczyć protokół uzgodnień, o którym mowa w ust.3.  
 5. IC-EM koszty swojego funkcjonowania pokrywa z uzyskanych przychodów z działalności określonej w ust. 1-4. na zasadzie umów z innymi Wydziałami AGH oraz jednostkami zewnętrznymi.
 6. Działalność IC-EM rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych.  

  

Postanowienia końcowe

  

§ 8  

 

 

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prorektor ds. Nauki.
 2. Regulamin obowiązuje od uchwalenia go przez Senat AGH.